Ons Privacybeleid

Bij Benelux Multiservices bv hechten we erg veel belang aan het respect voor uw privacy. Daarom behandelen we uw persoonsgegevens met de grootste zorg en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: GDPR). Met deze privacy policy willen wij u informeren over de persoonsgegevens die worden verwerkt en de rechten die u heeft m.b.t. deze verwerking.

1. Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Benelux Multiservices bv. Wij zijn bereikbaar op onderstaande contactgegevens:
Benelux Multiservices bv, Bredastraat 114, 2060 Antwerpen of via mail: info@beneluxms.be

2. Doeleinden van de verwerking
Benelux Multiservices bv verzamelt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: voor de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten, klanten- en leveranciersbeheer, facturatie en boekhouding, personeelsadministratie en beheer van het personeel met inbegrip van werving en selectie, publicitaire doeleinden, en samenwerking met andere dienstverleners.

3. Rechtsgrond van de verwerking

Benelux Multiservices bv verwerkt enkel persoonsgegevens wanneer de verwerking ondersteund wordt door een rechtsgrond.

Benelux Multiservices bv verwerkt persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van overeenkomsten met de betrokkene (o.a. klanten, leveranciers, personeel, enz.) of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen (zoals onder meer het geven van offertes). Het meedelen van persoonsgegevens kan een noodzakelijke voorwaarde zijn om een overeenkomst te sluiten. Het niet verstrekken ervan kan het leveren van onze diensten verhinderen of beperken.

Benelux Multiservices bv verwerkt verder persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op basis van een gerechtvaardigd belang van Benelux Multiservices bv waaronder de uitvoering van overeenkomsten met haar klanten.
Benelux Multiservices bv behoudt zich het recht voor om uw persoonsgegevens verder te gebruiken om u te informeren over de diensten die Benelux Multiservices bv aanbiedt of uitvoert en dit onder andere op basis van het gerechtvaardigde belang van Benelux Multiservices bv om haar klanten op de hoogte te houden van haar dienstverlening.

Benelux Multiservices kan steeds persoonsgegevens verwerken voor een of meer specifieke doeleinden wanneer de betrokkene daarvoor zijn expliciete toestemming heeft gegeven. De betrokkene zal ten allen tijde zijn toestemming kunnen intrekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

4. Ontvangers van uw persoonsgegevens

De persoonsgegevens kunnen worden verstrekt aan overheidsdiensten, sociaal secretariaten, IT-dienstverleners, communicatiebureaus en andere dienstverleners van Benelux Multiservices bv.
5. Bewaring

De persoonsgegevens die u ons bezorgt, zullen voor een termijn van 10 jaar na het beëindigen van uw overeenkomst of na de laatste interactie met Benelux Multiservices bv door u geïnitieerd worden bewaard, waarna de gegevens zullen worden gewist of geanonimiseerd (behoudens specifieke wettelijke verplichting).

6. Uw rechten als betrokkene – klachten

Als u wenst bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor het communiceren van informatie over de diensten die Benelux Multiservices bv aanbiedt of uitvoert, kan u ons op elk moment een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek zenden, samen met een bewijs van uw identiteit, op het volgende adres: Benelux Multiservices bv, Bredastraat 114, 2060 Antwerpen of via mail: info@beneluxms.be.
U heeft onder bepaalde voorwaarden eveneens het recht om inzage te vragen in uw persoonsgegevens, indien nodig de verbetering ervan te vragen, om het wissen van uw gegevens te vragen of om de verwerking van uw gegevens te beperken of om de overdracht van uw gegevens te vragen door een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek met bewijs van uw identiteit, naar het bovengenoemde adres te verzenden.
U heeft ten slotte ook het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit in België als u geen antwoord ontvangt op één van de bovenstaande verzoeken (https://www.gegevensbeschermingautoriteit.be/nl).